نگاهي برطرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها در شهرستان ميبد

نگاهي برطرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها در شهرستان ميبد


آقاي وحيدي : حدود 90 درصد جمعيت شهرستان ميبد در اين طرح شركت و فرمهاي اطلاعات اقتصادي خود را تحويل نموده اند.
نگاهي برطرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها در شهرستان ميبد
 
برگزاري طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها با تشكيل ستاد مركزي طرح در فرمانداري ميبد و اعلام 32 ايستگاه كه شامل 26 ايستگاه حوزه شهري و 6 ايستگاه حوزه روستايي كه از بين مدارس و با همكاري آموزش و پرورش انتخاب شده بودند، برگزار گرديد .
دوازدهم مردادماه لغايت دهم شهريورزمان اعلام شده جهت شركت در طرح بود كه در پايان روزدهم با توجه به ازدحام مردم در ايستگاههاي جمع آوري اطلاعات مهلت تحويل فرمها براي مدت يك روز ديگر تمديد شد .
در پايان روز يازدم نيز با توجه به استقبال همشهريان عزيز روزهاي 18و19 به عنوان مرحله دوم اعلام گرديد.
                                                                                                                   
در مرحله دوم طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي جهت حوزه شهري محل فرمانداري ودرحوزه روستايي مركز دهستان بفروييه و مركز دهستان شهدا به عنوان ايستگاههاي دريافت فرمها انتخاب و اعلام گرديد و بالاخره دردر پايان روز نوزدهم  براي سومين بار براي مدت 2 روز ديگردر شهرستان تمديد و نهايتا پنج شنبه بيست و يكم شهريور ماه طرح مذكوربه پايان رسيد .
آقاي وحيدي ، معاون فني طرح در ميبد در جمع بندي اوليه آمار نهايي شهرستان گفت : حدود 90 درصد جمعيت شهرستان ميبد در اين طرح شركت و فرمهاي اطلاعات اقتصادي خود را تحويل نموده اند و ارائه آمار كلي را به پس از برآورد جمعيت و خانوارهاي شهرستان نسبت به سرشماري سال 85 موكول كرد .
 
 
جدول آمارنهايي طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ميبد
 
تعداد خانوار شهري
تعداد افراد خانوار شهري
16412
53870
تعداد خانوار روستايي
تعداد افراد خانوار روستايي
3468
11534
كل خانوار شهري و روستايي
كل جمعيت شهري و روستايي
19880
65404
 
آدرس کوتاه :