نماينده مردم ميبد وتفت از هيئت دولت خواستند بيش ازپيش باعث دلگرمي خيرين شوند

نماينده مردم ميبد وتفت از هيئت دولت خواستند بيش ازپيش باعث دلگرمي خيرين شوند


خيرين ميبدي پيشتاز و سرآمد استان يزد مي باشند و تابحال همپاي خدمات دولت كارهاي بسياربزرگي را براي مردم شهرخود انجام داده اند.
نماينده مردم ميبد وتفت از هيئت دولت خواستند بيش ازپيش باعث دلگرمي خيرين شوند
سيدجلال يحيي زاده طي نامه اي از معاون اول رئيس جمهور خواستند جهت دلگرمي خيرين بزرگواركشور موضوع در هيئت دولت مصوب تا مشوق خيرين دركارهاي عام المنفعه باشد.
هزينه ورودي ترخيص دستگاه MRI به مبلغ000/000/000/18ريال كه توسط خيرمحترم حاج علي آقايي دربيمارستان امام جعفرصادق نصب گرديده است 000/000/600 ريال مي باشد كه خواستار معافيت آن شدند.
آدرس کوتاه :