نماينده كميسارياي پناهندگان سازمان ملل از ميبد ديدن كرد

نماينده كميسارياي پناهندگان سازمان ملل از ميبد ديدن كرد


نماينده كميسارياي پناهندگان سازمان ملل از شهرستان ميبد ديدن كرد و در جريان مسائل مرنبط با افاغنه قرار گرفت.
نماينده كميسارياي پناهندگان سازمان ملل از ميبد ديدن كرد
شرستا كشاب" اقدامات دولتي ايران را در قبال پناهندگان افغاني قالب تقدير و كمك سازمان ملل را در قبال اين اقدامات ناچيز توصيف نمود. وي در جريان اين بازديد گفت: تقابل فرهنگي از پيامدهاي اجتناب ناپذير حضور اتباع بيگانه در محدوده شهري پپامدهاي فرهنگي ناگواري به همراه دارد.
فرماندارشهرستان ميبد نيز گفت: محل شهرك افاغنه نشين در مسير طرح توسعه اين شهرستان واقع شده است بنابراين امكان تداوم حضور اين افاغنه در اين منطقه وجود ندارد."محمدرضا رجائي" خواستار پايبندي سازمان ملل نسبت به تعهدات خود در خصوص پناهندگان خارجي در ايران شد.
در شهرستان ميبد 1800 نفر افغاني داراي مجوز تردد در قالب 220 خانوار در فضاي 180 هزار متر مربعي سكونت دارند.
 
آدرس کوتاه :