نشست مشترك دهياران اعضاي شوراي اسلامي روستاها و پرسنل شركت تعاوني دهياري ها


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درآستانه سال نو جلسه مشترك دهياران ، اعضاي شوراي اسلامي روستاها و پرسنل شركت تعاوني دهياري هاي شهرستان ميبد با حضورفرمانداروبخشدارمركزي ميبد برگزارشد

فرماندارميبد دراين جلسه ضمن قدرداني ازهمكاري شوراهاي اسلامي دربرگزاري انتخابات ازفعاليت هاي عمراني وساماندهي روستاها وجلوگيري اززمين خواري وساخت وسازهاي غيرمجازشوراهاي اسلامي ودهياران روستاها قدرداني كرد

محمدرضا رجايي درادامه برمقايسه عملكرد سال جاري با سال هاي گذشته جهت برنامه ريزي بهتردرفعاليت ها وتوجه بيشتربه امورفرهنگي درروستاها تاكيد كرد
قاسمي بخشدارمركزي ميبد هم درابتداي اين جلسه ازتلاش هاي فرماندار، مديركل امورروستايي ، معاون فرمانداروهمچنين شوراها ودهياران درراستاي فعاليت هاي همه جانبه درعمران وآباداني روستاهاي بخش مركزي ميبد تشكركرد
بخشدارمركزي ميبد  برتجهيزوساماندهي ساختمان دهياري ها ، حضوربه موقع دهياروشواري اسلامي درمحل كارجهت رسيدگي به مشكلات مردم ، ارائه عملكرد سال 90 وبرنامه ريزي براي سال آينده دردهياري ها ، توجه به توسعه فضاي سبزوايجاد نشاط وسلامت درروستاها ، همكاري وتعامل با شركت تعاوني دهياري ها ونصب تمثال شهدا درروستا ها تاكيد كرد

حسيني مديرعامل شركت تعاوني دهياري هاي ميبد هم درادامه گزارشي ازفعاليت هاي اين شركت درسال جاري ارائه داد و خواستارهمكاري بيشتربراي تحقق اهداف شركت تا پايان سال 91 شد

آدرس کوتاه :