فرماندارميبد

نبايد بگذاريم خانواده هاي شاهد وايثارگرازبدنه انقلاب جدا شوند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه شوراي مشورتي ايثارگران شهرستان ميبد، خانواده هاي شهداء وايثارگران را سرمايه انقلاب بيان كرد وافزود : يكي ازوظايف شوراي مشورتي ايثارگران ، شناسايي مسائل ومشكلات خانواده هاي شهداء وايثارگران وتقويت روحيه شادي ونشاط درآنهاست
فرماندارميبد

محمدرضا رجايي با اشاره به چالش كشاندن نظام ازسوي استكبارازطريق ابزارهاي گوناگون فرهنگي وجنگ نرم گفت : حفظ نگاه سياسي ،فرهنگ ارزشي واخلاقي درخانواده هاي شهدا وايثارگرازمقوله هاي مهم است وبايد با تامين مسائل ومشكلات مادي واشتغال و فرهنگي وباورها وارزشهاي اعتقادي نگذاريم اين خانواده ها ازبدنه انقلاب جدا شوند

مرتضي حسين پوررئيس بنياد شهيد وامورايثارگران هم درابتداي اين جلسه پي گيري اشتغال و تامين مسكن براي فرزندان شاهد وايثارگررا دو مقوله مهم درشهرستان ميبد برشمرد وافزود : دراين زمينه بايد گزارشي تهيه و به شوراي مشورتي استان ارسال شود
رئيس بنياد شهيد وامورايثارگران درادامه با بيان اينكه شهرستان ميبد شهربدون مانع قلمداد شده است افزود : شوراي ترافيك بايد محلي را براي توقف خودروهاي جانبازان ومعلولين درسطح شهرتعيين كند
آدرس کوتاه :