معاون فرماندارميبد

ميبد درآينده نزديك با كمبود مسكن روبرو مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ،مهندس عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد درنشستي با اشاره به كمبود سرمايه گذاري وسوء مديريت درذخيره مسكن مهردرجهت توسعه شهرستان وامكان بهره برداري ازآن درفرصت هاي آتي شهرستان ميبد گفت : ميبد به زودي با كمبود مسكن روبرو خواهد شد
معاون فرماندارميبد

مهندس فلاح با بيان اينكه با ايجاد فرصت هاي شغلي جديد وراه اندازي كارخانجات كاشي وافزايش خطوط توليد برنيروهاي كارگري درشهرستان اضافه مي شود تصريح كرد : درصورت برنامه ريزي مناسب براي جذب نيرو ورعايت تاهل ، شهرستان ميبد حداقل به 700 واحد مسكوني نيازمند است

وي حضوراين جمعيت را رونق خدمات ، تجارت واصناف درشهرستان دانست وافزود : اين تعداد جمعيت تاثيرمطلوبي دركسب وكاروبازارشهرستان مي تواند ايفا كند  
معاون فرماندارميبد درادامه تاكيد كرد : عدم برنامه ريزي دراين حوزه موجب استقراراين جمعيت درشهرهاي مجاور وباعث ضرروزيان بخش خصوصي وسرمايه گذاران مسكن مي شود وبايد با ساخت مسكن ويلايي مناسب ، زمينه اسكان اين جمعيت را درشهرستان فراهم كرد
آدرس کوتاه :