موافقت با كليات طرح يك طرفه نمودن بخشي ازخيابان امام درجلسه شوراي ترافيك ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه شوراي ترافيك شهرستان ميبد با كليات طرح يك طرفه نمودن بخشي ازخيابان امام و طالقاني موافقت شد

مهندس عيلرضا فلاح معاون فرماندارميبد دراين جلسه همچنين برتشكيل كارگروه جهت اصلاح بلواربسيج و برنامه ريزي براجراي طرح استفاده از دوچرخه به جاي موتوربراي دانش آموزان پسر دبيرستاني تاكيد كرد وافزود : آموزش وپرورش وسازمان حمل ونقل بايد بسترهاي اجراي اين طرح را دردستوركارقراردهند

دراين جلسه همچنين 7 درخواست مردمي بررسي شد
آدرس کوتاه :