معاون مشاركت هاي مردمي سازمان بهزيستي استان گفت : شهرستان ميبد درجذ ب مشاركت هاي مردمي پيشتازاست

معاون مشاركت هاي مردمي سازمان بهزيستي استان گفت : شهرستان ميبد درجذ ب مشاركت هاي مردمي پيشتازاست


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، بماني معاون مشاركت هاي مردمي سازمان بهزيستي استان درجلسه ساماندهي موسسات خيريه شهرستان ميبد كه در محل فرمانداري تشكيل شد گفت : شهرستان ميبد يكي ازشهرستانهاي برتر درجذب مشاركت هاي مردمي است
معاون مشاركت هاي مردمي سازمان بهزيستي استان گفت : شهرستان ميبد درجذ ب مشاركت هاي مردمي پيشتازاست

معاون مشاركت هاي مردمي بهزيستي استان،  حمايت، راهنمايي ونظارت را ازسياست هاي سازمان بهزيستي خواند وافزود : بايد دربحث موسسات خيريه و مراكزغيردولتي به سمت تخصصي شدن حركت كنيم و هرموسسه اي دريك زمينه خاص مانند تامين جهيزيه ، مسكن ، زيارتي و غيره فعاليت كند تا خدمات بهتري به نيازمندان ارائه شود

وي خاطرنشان كرد : 8 مجتمع خدماتي غيردولتي دراستان وجود دارد  كه يكي ازآنها درشهرستان ميبد است
بماني مركزمشاوره ، حرفه آموزي ، مراكزسالمندان ،مراكزدرماني ، مهدهاي كودك ، تاسيس مركزبيماري هاي رواني مزمن ، مشاوره ژنتيك ، مركزبازتواني معتادين و انجمن ها و موسسات غيردولتي وخيريه را از13 بند ماده 26 قانون تنظيم بخش مقررات مالي دولت مصوب سال 80 مجلس شوراي اسلامي خواند كه افراد مي توانند با دريافت مجوزازبهزيستي دراين زمينه ها به فعاليت بپردازند
بماني درادامه افزود : حدود 42 هزارمعلول دراستان وجود دارد كه 50 درصد آن تحت پوشش سازمان بهزيستي قراردارد و 80 هزارسالمند دراستان وجود دارد كه متاسفانه براي اين تعداد هيچ گونه متخصص ، مركزيا بيمارستاني وجود ندارد درحالي كه براي 60 هزاركودك دراستان 45 نفرمتخصص اطفال است
فرماندارميبد هم ضمن خيرمقدم برتخصصي شدن موسسات تاكيد كرد وافزود : با نظام مند شدن فعاليت هاي موسسات خيريه ومراكزدولتي، بانك اطلاعاتي دقيقي درجذب مشاركت هاي مردمي ، و شناسايي نيازمندان واقعي فراهم مي شود و موسسات بهترمي توانند به نيازمندان واقعي خدمات ارائه دهند
سيد محسن فلاح رئيس اداره بهزيستي ميبد هم دراين جلسه ضمن قدرداني ازخيرين و مراكزوموسساتي كه با بهزيستي همكاري دارند گفت : سال گذشته 900 ميليون تومان   مشاركت هاي مردمي ازطريق موسسات جذب شد كه 41 درصد رشد داشته است
وي اظهاراميدواري كرد درسال جهاد اقتصادي اين كمك ها بيشترو با تخصصي شدن موسسات ومراكزغيردولتي ، كمك ها به دست نيازمندان واقعي برسد
آدرس کوتاه :