معاون فرماندارميبد ازانتقال دواداره ديگربه سايت اداري شهرستان خبرداد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، مهندس عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد گفت : درراستاي اهداف شوراي ترافيك وخروج ادارات ازفضاي شهري ، فرمانداري ودبيرخانه شوراي ترافيك همچنان پي گيرانتقال ادارات به سايت اداري است

معاون فرماندارميبد گفت : به دنبال ادغام اداره مسكن وشهرسازي با اداره راه و ترابري، اداره راه و شهرسازي به سايت اداري شهرستان انتقال و ازمكان اول اداره مسكن وشهرسازي كه درفضاي شهري قراردارد با تغييركاربري به اماكن غيراداري تبديل خواهد شد

وي همچنين افزود : ساختمان جديدي  براي اداره تعزيرات حكومتي هم درسايت اداري درنزديكي  ساختمان دادگستري خريداري شده است كه پس ازتجهيزوتكميل ، اين اداره هم ازفضاي شهري خارج ودرسايت اداري شهرستان مستقرمي شود
مهندس فلاح با بيان اينكه انتقال ادارات ازفضاي شهري به سايت اداري شهرستان همچنان دردستوركارفرمانداري ودبيرخانه شوراي ترافيك است  گفت : اين دو اداره تا پايان مهرماه به صورت كامل به سايت اداري شهرستان انتقال مي يابند
آدرس کوتاه :