مشكلات فاز يك مسكن مهر بررسي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، در جلسه اي باحضور معاون فرماندار ميبد و اعضاي كارگروه مسكن مهر مشكلات و مسائل فاز يك مسكن مهر بررسي شد

معاون فرماندار بر تسريع در رفع  مشكلات فاز يك مسكن مهر ميبد تاكيد كرد و افزود : بايد با تشكيل  جلسه اي با حضور مالكين  واحدهاي فاز يك ، اعضاي هيئت مديره و مسئول ساختمان به منظور پيگيري مسائل و مشكلات ساكنين انتخاب شوند

تامين روشنايي محور ورودي توسط اداره برق ، تكميل تاسيسات فاضلاب توسط شركت آب و فاضلاب شهري ، صدور سند مالكيت توسط مسكن و شهرسازي ، تكميل آسفالت و محوطه سازي توسط شركت تعاوني و شهرداري از جمله مصوبات اين جلسه بود

آدرس کوتاه :