مسئولين گزارشات خود را خلاصه و فشرده و واقعي به استان ارائه دهند

مسئولين گزارشات خود را خلاصه و فشرده و واقعي به استان ارائه دهند


جلسه ستاد اقامه نمازبا حضورحجت الاسلام نبي پور، فرماندارو اعضاء اين ستاد دربيت آيت الله اعرافي تشكيل شد .
مسئولين گزارشات خود را خلاصه و فشرده و واقعي به استان ارائه دهند
حجت الاسلام نبي پوردرجلسه ستاد اقامه نماز، ماه رجب را ماه خيرو بركت ورحمت ومعنويت خواند و با اشاره به اهميت و جايگاه نمازدرجامعه اظهارداشت : نمازهدايتگرما به سوي امانتداري ، صداقت ودرستي است .
مسئول ستاد اقامه نمازاستان با تاكيد براينكه گاهي احساس مي شود آماروارقام مستند و واقعي نيست اظهارداشت : مسئولين  بايد با اهتمام و جديت عملكرد و گزارشات ادارات خود را بطورخلاصه وفشرده و واقعي به استان ارئه دهند .
وي درادامه با اشاره به جايگاه نمازگفت : نمازجزضروريات اوليه حيات هرجامعه است .
حجت الاسلام نبي پورافزود :  بزرگترين آثارنماز، بقاء درباره  انسان محكوم به فناست و اگرپيوند ارتباط مردم با خدا بر قرارشد بي عدالتي نمي شود .
وي به همه مسئولين تاكيد كرد : سعي كنيد عمل وگفتارتان نمازي باشد .
محمد رضا رجايي فرماندارميبد نيزدراين جلسه ضمن تاكيد بربرگزاري نمازجماعت درادارات ، افزود : مسئولين درارائه گزارشات و عملكرد واقعي ادارات به استان  توجه داشته باشند .
آدرس کوتاه :