فرماندارميبد

مسئولان درشكل گيري تعاوني هاي جديد همت مضاعف داشته باشند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي فرماندارميبد درجلسه ديداركاركنان بخش تعاون شهرستان با امام جمعه ميبد با اشاره به قدرت سرمايه گذاري و سرآمد بودن ميبد درورود به بخش هاي مختلف توليد ، توزيع وخدمات برورود به بخش تعاوني بانوان وفارغ التحصيلان درميبد تاكيد كرد وافزود : مسئولان استان وشهرستان بايد درخصوص شكل گيري تعاوني هاي جدديد همت مضاعف داشته باشند
فرماندارميبد

توانمندسازي وتقويت ظرفيت هاي سخت افزاري ونرم افزاري ، آموزش وبرنامه ريزي ، نظارت برعملكرد تعاوني ها ، جذب تسهيلات مصوب ازديگرمباحثي بود كه فرماندارميبد برآنها تاكيد كرد

گفتني است : درپايان اين جلسه با اهداء لوح و جوائزازتعاوني هاي نمونه شهرستان تجليل به عمل آمد
آدرس کوتاه :