مسائل ومشكلات حريم شهرميبد بررسي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي با حضورمعاونت شهرسازي ، رئيس دبيرخانه كمسيونهاي تخصصي شهري ، رئيس اداره فني مهندسي مسكن وشهرسازي ، كارشناس اداره كل مسكن وشهرسازي استان ، فرماندار، معاون فرماندارومسئولين ميبد مسائل ومشكلات حريم شهرستان ميبد بررسي شد

 فرماندارميبد دراين جلسه با ابرازنگراني درخصوص سرنوشت بخش كشاورزي ، صنعت وسايرخدمات درشهرستان ميبد ازركود فاحش ميزان سرمايه گذاري درشهرستان ميبد خبرداد وافزود : با توجه به مشكلاتي كه درتعيين حريم شهري درميبد وجود دارد بيشترسرمايه گذاران ميبد اقدام به سرمايه گذاري درخارج ازشهرستان مي كنند وشهرستان ميبد به نوعي دچارفرارسرمايه ازشهرستان به شهرهاي همجوارشده است

رجايي برحفظ سرمايه گذاري درشهرستان ميبد تاكيد كرد وافزود :  اين وضعيت به هيچ وجه براي شهرستان قابل قبول نيست ومسئولين ذي ربط استان بايد براساس تعريف جديد تعيين حريم شهري تدابيرلازم را براي حل اين موضوع به كارگيرند
مهندس فلاح معاون فرماندارميبد هم دراين جلسه استقلال وحفظ حريم واراضي روستا ها  ، وضعيت شهرك صنعتي و توسعه آن ، استقرارصنايع درشهرك غربي ، وضعيت اراضي  كشاورزي ، دامپروري  وگلخانه ها ، اراضي واگذارشده درشرق ميبد ، كمبود ترسيم كننده كروكي وكارشناس در اداره مسكن و شهرسازي ، امكان تغييرحريم ، تغييرساختاربدنه شهرداري جهت كنترل و خدمات رساني را ازدغدغه هاي شهرستان ميبد بيان و به تشريح اين موضوعات پرداخت
درپايان كارشناسان استان هم درخصوص مسائل مطرح شده دراين جلسه به ارائه راهكاروتبادل نظردرراستاي حل اين مسائل درميبد پرداختند
آدرس کوتاه :