مسائل ومشكلات تاكسي رانان درميبد بررسي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي با حضورمعاون فرماندارميبد ومديرعامل سازمان حمل ونقل شهرستان مسائل ومشكلات تاكسي راني بررسي شد

محمدحسين دهقاني مديرعامل سازمان حمل ونقل شهرستان ميبد دراين جلسه برطرح نظارت برتاكسي هاي تلفني درجابه جايي مسافرين سطح شهرستان تاكيد كرد وافزود : شوراي ترافيك بايد با طرح نظارتي و ارائه كارت به تاكسي هاي تلفني ،  نسبت به جابه جايي مسافرين سطح شهرستان با تاكسي هاي درون شهري  اقدام نمايد

نظارت برخريد وفروش ويا انتقال امتياز تاكسي به افراد ديگر، جابه جايي خط محدوده شهري ازركن آباد به شهرك صنعتي جهان آباد ، نظارت برتاكسي هاي بي سيم و ميني بوس هاي كرايه كش ازمصوبات اين جلسه بود
آدرس کوتاه :