مديرپخش فراورده هاي نفتي منطقه يزد : درسند 5 ساله توسعه شهرستان ميبد به توسعه جايگاههاي سوخت توجه ويژه اي شده است

مديرپخش فراورده هاي نفتي منطقه يزد : درسند 5 ساله توسعه شهرستان ميبد به توسعه جايگاههاي سوخت توجه ويژه اي شده است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي با حضوربني كريمي وفرماندارميبد مسائل سوخت رساني وتوزيع فراورده هاي نفتي وذخيره سا زي درفصل حداكثرمصرف درسطح شهرستان ميبد بررسي شد
مديرپخش فراورده هاي نفتي منطقه يزد : درسند 5 ساله توسعه شهرستان ميبد به توسعه جايگاههاي سوخت توجه ويژه اي شده است

بني كريمي مديرپخش فراورده هاي نفتي منطقه يزد درگفتگو با خبرنگارواحد خبردرميبد گفت : با توجه به همكاري فرماندارميبد ومسئولين درارتباط با وظايفي كه اين شركت درتامين وتوزيع فراورده هاي نفتي دارد مشكلي خاصي وجود ندارد

بني كريمي درادامه افزود : دربحث مجتمع سازي خدماتي رفاهي كه خوشبختانه پروژه بزرگي درشهرستان درحال انجام است وقراراست همزمان با راه اندازي اين مجتمع غرفه هاي توزيع سوخت هم دراين مجتمع داشته باشيم واين غرفه ها ازبهترين ومدرنترين نقاط غرفه كشورخواهد بود
مديرتوزيع فراورده هاي نفتي منطقه يزد درخصوص تاخيرجايگاه cng  ميدان گل ها هم گفت : متاسفانه علت تاخيرراه اندازي اين جايگاه به مشكلات پيمانكاربرمي گردد كه  درجلساتي كه داشتيم قول هايي داده شده است و انشاالله اين جايگاه درهفته دولت راه اندازي خواهد شد
وي افزود : يكي ديگرازمسائلي كه مطرح شد سند توسعه 5 ساله شهرستان است و با توجه به اينكه شهرستان ميبد يكي ازشهرهاي پرجمعيت و صنعتي مي باشد ؛ شركت پخش فراورده هاي نفتي منطقه يزد دراين سند به توسعه جايگاهها چه دربخش توزيع فراورده هاي نفتي وچه دربحث cng وهمچنين توزيع ومصرف بهينه فراورده هاي نفتي درسطح شهرستان توجه ويژه اي داشته است كه انشالله درهفته آينده تقديم فرماندارميبد خواهد شد
آدرس کوتاه :