مديركل اموراتباع ومهاجرين استان يزد: براي ساماندهي اتباع خارجي بويژه افاغنه درميبد چاره ايي جزمشخص كردن محدوده نداريم

مديركل اموراتباع ومهاجرين استان يزد: براي ساماندهي اتباع خارجي بويژه افاغنه درميبد چاره ايي جزمشخص كردن محدوده نداريم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،فرماندارميبد در جلسه ساماندهي اتباع بيگانه بويژه افاغنه كه در محل فرمانداري برگزار شد با اشاره به مزاحمت هايي كه اتباع بيگانه درسطح شهربراي شهروندان ايجاد مي كنند افزود :
مديركل اموراتباع ومهاجرين استان يزد: براي ساماندهي اتباع خارجي بويژه افاغنه درميبد چاره ايي جزمشخص كردن محدوده نداريم

نيروي انتظامي بايد تمامي اتباع بيگانه اعم ازمجازوغيرمجازرا به سرعت ازسطح شهرجمع آوري و به اردوگاه تحويل دهد

هادي نسب مديركل امور اتباع ومهاجرين استان يزد هم در اين جلسه گفت : شهرستان ميبد داراي مهمانشهراست وبراي ساماندهي اموراتباع بيگانه درميبد چاره اي جزمشخص كردن محدوده مهمانشهر نداريم و بايد به سرعت حريم مهمانشهرافاغنه درميبد براي حصاركشي مشخص شود
 
آدرس کوتاه :