مديرعامل فولاد ميبد معرفي شد

مديرعامل فولاد ميبد معرفي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،در مراسمي با حضورمعاون فرماندارو جمعي ازمسئولين كه در محل شركت فولاد برگزار شد مهندس محمد رضا اميد بخش بعنوان مديرعامل شركت فولاد ميبد معرفي شد
مديرعامل فولاد ميبد معرفي شد

محمدرضا هدايي معاون فرماندارميبد دراين مراسم ضمن تبريك به مهندس محمدرضا اميد بخش گفت : اميدواريم با جديت و مديريتي كه درشما وجود دارد هرچه زودترشركت فولاد ميبد را با برنامه هاي خوب سروسامان دهيد وبه نتيجه مطلوب برسانيد

بهشتي مسئول سرمايه گذاراقتصاد نوين هم دراين مراسم گفت : كارخانه فولاد ميبد با مديريت جديد مهندس محمد رضا اميد بخش ، پس از10 ماه تعطيلي درآستانه راه اندازي است و با برنامه هايي كه داريم شركت را با توليد مداوم و اقتصادي استارت مي زنيم
وي درخصوص طرح توسعه شركت فولاد ميبد هم گفت : چند شركت خارجي دراين خصوص وارد مناقصه شده اند
مهندس محمد رضا اميدبخش هم دراين مراسم با اشاره به گذشته شركت فولاد گفت : شركت فولاد ميبد با همه مشكلات موجود درحال حاضردراختيارسرمايه گذاري قراردارد كه درسرمايه گذاري خود هدف و برنامه ايي را دنبال مي كند لذا هيچ نگراني وجود ندارد
مهندس اميد بخش  برانظباط درمحيط كار، ايمني دركار ، توليد بهينه و  كاهش هزينه ها درانرژي بويژه دربحث كك تاكيد كرد وافزود : درمحيط كاراين مباحث بايد به دقت مدنظرقرارگيرد
وي درخصوص طرح توسعه شركت فولاد ميبد هم گفت : دربخش توسعه هم استعدادهاي هنگفتي دراستان يزد و منطقه ميبد وجود دارد كه بايد ازآن بهره برد ؛  ولي دروضعيت فعلي راه اندازي سالم ، توليد مطمئن و اقتصادي مورد نظراست

كارخانه فولاد ميبد درحال حاضر داراي470 نفرنيروي شاغل مي باشد كه حدود 10 ماه است  به علت كمبود مواد اوليه تعطيل شده است

آدرس کوتاه :