مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان : اقدامات و پي گيري هاي هيئت مديره شهرك صنعتي جهان آباد ميبد درسطح كشورنمونه است

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان : اقدامات و پي گيري هاي هيئت مديره شهرك صنعتي جهان آباد ميبد درسطح كشورنمونه است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، عظيمي مديرعامل شركت شهرك ها ي صنعتي استان درجلسه مجمع عمومي شهرك صنعتي جهان آباد ميبد كه بخشدارمركزي وكارشناس صنايع فرمانداري هم حضورداشت ؛ ضمن قدرداني ازتلاشهاي هيئت مديره شهرك صنعتي جهان آباد ميبد ، اقدامات وپي گيري هاي هيئت مديره شهرك جهان آباد ميبد را درسطح كشوربي نظيردانست
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان : اقدامات و پي گيري هاي هيئت مديره شهرك صنعتي جهان آباد ميبد درسطح كشورنمونه است

عظيمي با ارائه گزارشي ازشهرك هاي صنعتي شهرستان ميبد ، جاده سازي وزيرسازي معابر، احداث ساختمان نگهباني شهرك شمس آباد ونصب تابلو معابررا ازپروژه هاي دردست اقدام شركت شهرك هاي صنعتي برشمرد

وي گازرساني به فاز3 شهرك صنعتي جهان آباد ، آماده سازي زيرساخت هاي شهرك صنعتي ميبد 2 وناحيه صنعتي شمس آباد را ازاولويت هاي شركت درآينده نام برد
ايجاد باشگاه ورزشي درشهرك صنعتي ، شناسنامه داركردن درختان فضاي سبزو فازبندي شركت ها به تفكيك رنگ سوله ها نسبت به نوع فعاليت ازپيشنهادهاي مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان دراين جلسه بود
آدرس کوتاه :