محمدرضا هدایی معاون فرماندارمیبد برهماهنگی پیمانکارو شرکت مخابرات نسبت به علامت گذاری درمسیرحفاری تاکید کرد

محمدرضا هدایی معاون فرماندارمیبد برهماهنگی پیمانکارو شرکت مخابرات نسبت به علامت گذاری درمسیرحفاری تاکید کرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،اولین جلسه کمسیون حفاری شهرستان میبد با حضورمحمدرضا هدایی معاون فرماندارمیبد تشکیل شد
محمدرضا هدایی معاون فرماندارمیبد برهماهنگی پیمانکارو شرکت مخابرات نسبت به علامت گذاری درمسیرحفاری تاکید کرد

محمد رضا هدایی معاون فرماندارمیبد دراولین جلسه کمسیون حفاری سال 90 ، برهماهنگی پیمانکاروشرکت مخابرات قبل ازشروع به کاربا ادارات برق ، گاز، شهرداری ، آب و فاضلاب شهری و راهنمایی ورانندگی تاکید کرد و افزود : باید قبل ازشروع کارنسبت به علامت گذاری مسیرحفاری هم اقدام شود

دراین جلسه بنا به درخواست شرکت مخابرات شهرستان میبد ، درخصوص حفاری ازمیدان ولی عصرتا انتهای خیابان امام خمینی به سمت شمال تصمیم گیری شد
آدرس کوتاه :