معاون پشتيباني وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات

مجموعه چاپارخانه ميبد نيازبه بازسازي ابنيه اي دارد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، شريف زاده معاون توسعه مديريت وامورهماهنگي وپشتيباني وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات كه درافتتاح اداراه كل ارتباطات وفناوري استان ومعرفي مديركل اين اداره به استان يزد سفركرده بود ازمجموعه آثارتاريخي چاپارخانه شهرستان ميبد بازديد كرد
معاون پشتيباني وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات

معاون پشتيباني وزارت ارتباطات وفناوري دراين بازديد گفت : مجموعه چاپارخانه شهرستان ميبد كه به مرورزمان آسيب ديده است ؛ نيازبه بازسازي ابنيه اي دارد

وي افزود : البته اين نشان ازكم توجهي مسئولين وزارت خانه نيست بلكه نشان ازعدم سنخيت كارميراث فرهنگي وموزه داري با وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات است
شريف زاده گفت:  فعلا براي تعميرموقت اين مجموعه بودجه اي را اختصاص مي دهيم
وي قول داد ؛ دراولين جلسه شوراي معاونين وزارت ارتباطات وفناوري بحث بازسازي مجموعه چاپارخانه شهرستان ميبد را مطرح كند
معاون پشتيباني وزارت ارتباطات وفناوري درادامه ، اتمام مصوبات سفرهاي هئيت دولت به استان يزد تا پايان سال جاري ،  پي گيري برنامه هاي پنج ساله دوم و چشم انداز1404 را ازبرنامه هاي آي سي تي كشوردراستان يزد برشمرد
شريف زاده با بيان اينكه استان يزد درحوزه آي سي تي طبق برنامه ، بسيارپيشرفته ترازسايراستانهاي كشوراست افزود : درنظرداريم درتمام بخش هاي مرتبط ،  توسعه هاي لازم را داشته باشيم
وي تصريح كرد : درجلسه اي كه دراستان يزد تشكيل شد قرارشد :؛  براي توسعه بخش خصوصي چه دربخش سرمايه گذاري درتوليد نرم افزاري وسخت افزاري و چه دربخش خدمات ازطريق تسهيلات و بخش حاكميت حمايت كامل صورت گيرد
محمدرضا رجايي فرماندارميبد هم دراين بازديد شاخص هاي جمعيتي ، علمي وصنعتي و موفقيت هاي دانش آموزان ميبد دركسب كنكورسراسري را خاطرنشان كرد
 
آدرس کوتاه :