متقاضياني كه تمايل دارند در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390همكاري كنند ثبت نام كنند

متقاضياني كه تمايل دارند در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390همكاري كنند ثبت نام كنند


با توجه به اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390 در مهر و آبان سال جاري متقاضياني كه تمايل به همكاري در اين سرشماري را دارند مي توانند جهت ثبت نام به سايت    www.amar.org.ir  مراجعه نمايند. (ضمنا ثبت نام از تاريخ 1390/5/10 لغايت 1390/6/10 مي باشد)
متقاضياني كه تمايل دارند در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390همكاري كنند ثبت نام كنند

با توجه به اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390 در مهر و آبان سال جاري متقاضياني كه تمايل به همكاري در اين سرشماري را دارند مي توانند جهت ثبت نام به سايت   www.amar.org.ir مراجعه نمايند.

(ضمنا ثبت نام از تاريخ 1390/5/10 لغايت 1390/6/10 مي باشد)

آدرس کوتاه :