مانور اخذ رأی تمام مکانیزه شورای شهرمیبد در حاشیه جلسه شورای اداری


در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان میبد اعضای جلسه با اخذ رأی مکانیزه شورای شهرمیبد آشنا شدند.


آدرس کوتاه :