مانورزلزله دردبيرستان نمونه گلمحمدي شهرستان ميبد برگزارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درروزهشتم آذرروززلزله وايمني همزمان با سراسركشوروبا حضورفرماندارميبد ، رئيس آموزش وپرورش ورئيس هلال احمرميبد مانور زلزله دردبيرستان نمونه گلمحمدي ميبد برگزارشد

دراين مانوردانش آموزان با تكيه برمهارت هاي خود كه دردوره هاي آموزشي هلال احمرفرا گرفته بودند توانايي خود را درمقابله با حوادث غيرمترقبه به ويژه زلزله به نمايش گذاشتند

دانش آموزان كه درگروههاي مختلف امداد ونجات ،بيمارستان صحرايي ، چادرهاي اسكان ، بخش رواني ، و آواربرداري تقسيم بندي شده بودند به كمك حادثه ديدگان شتافتند
فرماندارميبد درحاشيه اين مانوربا اشاره به آثارمخرب زلزله و قرارگرفتن كشورمان درمسيراين حادثه طبيعي گفت : دانش آموزان ومردم بايد آموزش هاي حوادث وبلاياي طبيعي را كه ازسوي جمعيت هلال احمرويا رسانه ها داده مي شود جدي بگيرند
رجائي تصريح كرد : زلزله خبرنمي كند لذا بايد براي حفظ جان خود ونجات نزديكان خود آموزشهاي لازم را فراگرفت
سيد حسين اسعدي هم با قدرداني ازهمكاري جمعيت هلال احمرشهرستان دربرگزاري اين مانورو همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي به دانش آموزان گفت : دانش آموزان با آمادگي و توانايي خوبي دراين مانورشركت كردند و با موفقيت اين مانوررا انجام دادند
اسعدي برگزاري مانورزلزله وحوادث غيرمترقبه درمدارس را ضروري دانست وافزود : اين امرباعث ارتقاء آمادگي دانش آموزان درمقابل بلاياي طبيعي مي شود
وي افزود : قراراست  مانورزلزله  در45 مدرسه راهنمايي ومتوسطه شهرستان ميبد درسال جاري  برگزارشود
آدرس کوتاه :