فرماندارميبد

لازمه موفقيت آموزش وپرورش تقويت وانسجام جدي ميان اوليا ومربيان است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي فرماندارميبد درديداركاركنان ستادي آموزش وپرورش با امام جمعه ميبد نقش آموزش وپرورش را درسرنوشت نسل نوجوان وجوان تعيين كننده ومهم برشمرد وافزود : درجامعه امروزكه نسل نوجوان وجوان درمعرض ده ها آسيب داخلي وخارجي قراردارد نگاه به مديريت وتربيت گذشته پاسخگوي اين هجمه سنگين نيست ولازمه موفقيت آموزش وپرورش تقويت وانسجام جديي ميان اوليا ومربيان است
فرماندارميبد

فرماندارميبد نقش خانواده را درتعليم وتربيت اثرگذارخواند وافزود : اگرخانواده درراستاي تقويت تعاليمي كه درآموزش وپرورش انجام مي شود قرارگيرد همه تلاش ها به نتيجه مي رسد ونبايد دانش آموزان بين خانواده وآموزش وپرورش دريك فضاي تضاد قرارگيرند

وي به روزشدن اطلاعات بخش مشاوره وپرورش ، ايجاد انگيزه هاي لازم واستفاه ازشيوه هاي نوين تربيتي و آموزشي را دركاهش نگراني هاي خانواده وجامعه درامرتعليم وتربيت برشمرد
آدرس کوتاه :