معاون فرماندار ميبد :

كشتارگاه ميبد ساماندهي مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : مهندس فلاح در خصوص تصميمات اتخاذ شده بيان داشت : در جلسه اي كه با حضور ادارات دامپزشكي ، شهرداري ، بهداشت و درمان در محل فرمانداري برگزار شد . ساماندهي وضعيت كشتار دام ، مديريت نوع كشتار ، رعايت نكات بهداشتي و لباس فرم مناسب براي ذبح ، حفر چاه براي دفن مواد زايد و كنترل جداسازي گوشت و ساير مواردي بود كه با رعايت اعمال نظر ناظرين و ضابطين دامپزشكي و بهداشتي پيشنهاد و تصويب شد .
معاون فرماندار ميبد :


وي ادامه داد : در اين جلسه مقرر گرديد موارد فوق و ساير مصوبات توسط بهره بردار مجموعه هماهنگ و ظرف دو هفته ،  از مجموعه بازديد گردد .

همچنين مقرر گرديد هماهنگي لازم در راستاي حمل مناسب گوشت توسط ماشين حمل ، مديريت لازم و منسجم ادامه داشته باشد .

آدرس کوتاه :