كانون بسيج اساتيد دانشكده فني امام خميني شهرستان ميبد راه اندازي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، كانون بسيج اساتيد دانشكده فني امام خميني رحمه الله عليه شهرستان ميبد با حضورجانشين فرمانده سپاه الغديراستان ، فرماندارميبد وجمعي ازمسئولين راه اندازي شد

فرماندارميبد دراين مراسم بسيج را سرمايه انقلاب وملت بزرگ ايران دانست وافزود : بسيج اساتيد دردانشگاه مي تواند افكاروانديشه هاي دانشجويان را به سمت دين باوري وبصيرت افزايي هدايت كند

محمدرضا رجائي با بيان اينكه 14 مركزآموزش عالي و پژوهشي درشهرستان ميبد وجود دارد افزود : بسيج اساتيد بايد زمينه حضوفعالانه قشردانشجويي را درانتخابات درپيش رو فراهم كند
سرهنگ محمدحسين قرقچيان جانشين فرمانده سپاه الغديراستان هم با بيان اينكه رسالت بسيج مبارزه ومقابله با جنگ نرم است تصريح كرد : دانشجويان افسران و بسيج اساتيد فرماندهان افسران جنگ نرم اند
جانشين فرمانده سپاه الغديراستان افزود : بايد نخبگان علمي وقشردانشجو را به سمت استراتژي اقتصاد مقاومتي هدايت كرد
بصيرت افزايي درقالب حلقه هاي شجره طيبه صالحين ، جنگ نرم ، وفعاليت هاي پژوهشي درعلوم انساني راهبردي و علوم پايه راهبردي وبصيرت افزايي ازاهداف بسيج اساتيد دركانون هاي دانشگاهي مي باشد
دراين مراسم احكام مسئولين كانون قرائت شد
گفتني است كانون بسيج اساتيد دانشكده فني امام خميني رحمه الله عليه شهرستان ميبد در حال حاضر 70 عضو دارد
آدرس کوتاه :