فرماندارميبد

كارگروه توسعه كشاورزي بايد به دنبال طرح هاي بزرگ واشتغال پايدارباشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درنشست كارگروه توسعه كشاورزي ميبد ازاعلام بودجه سال 91 دردوهفته آينده خبرداد وافزود : كارگروه توسعه كشاورزي بايد با استفاده ازتجربيات گذشته ، برنامه ها وراهبردهايي را دراين بخش بكارگيرد كه منجربه سرمايه گذاري هاي بزرگ ، ماندگارواثربخش باشد
فرماندارميبد

رجائي گفت : هدف ازسرمايه گذاري درطرح هاي بزرگ بي توجهي به كشاورزان خرد نيست بلكه بايد به دنبال طرح هاي بزرگ كه منجربه اشتغال پايدارباشد باشيم

محمدرضا رجائي با بيان اينكه دولت با ايجاد كارگروه توسعه بخش كشاورزي فضاي مناسبي را براي توسعه كشاورزي در كشورايجاد كرده است افزود : مسئولين وكارشناسان جهاد كشاورزي بايد بسترمناسبي را براي حضورسرمايه گذاران درعرصه كشاورزي ايجاد كنند

آدرس کوتاه :