كارشناس پي گيري مصوبات رياست جمهوري پيشرفت پروژه ها دراستان يزد ازوضعيت خوبي برخورداراست

كارشناس پي گيري مصوبات رياست جمهوري پيشرفت پروژه ها دراستان يزد ازوضعيت خوبي برخورداراست


محمد مهدي همتي كارشناس پي گيري مصوبات رياست جمهوري دربازديدي كه ازپروژه هاي دانشكده الهيات ، بخش MRI ، ساختمان اعصاب وروان بيمارستان امام جعفرصادق(ع) و مركزتحقيقات ژنتيك بهزيستي شهرستان ميبد انجام داد
كارشناس پي گيري مصوبات رياست جمهوري پيشرفت پروژه ها دراستان يزد ازوضعيت خوبي برخورداراست

درگفتگو با خبرنگارواحد خبرصدا وسيماي يزد درميبد گفت : اين پروژه هايي كه بازديد شد ازپروژه هاي سفراول و دوم رياست جمهوري دراستان يزد وشهرستانها بود كه پروژه هاي دوراول با پيشرفت 97 درصد و دوردوم با پيشرفت 40 درصد ازوضعيت خيلي خوبي برخورداراست .

همتي كمبود اعتبارات ملي را ازمشكلات اجراي اين پروژه ها بيان كرد وافزود : يك سوم اعتبارات استاني به اين پروژه ها درشهرستانها  اختصاص دارد و با توجه به نيزديك بودن سفرسوم هيت دولت به استان يزد انشالله شاهد پروژه هاي جديدي دراستان و شهرستانهاي يزد باشيم .

دراين بازديد فرماندارو بخشدارمركزي ميبد كارشناسان پي گيري مصوبات رياست جمهوري ازتهران و مسئولين استان يزد را همراهي مي كردند .

لازم به ذكراست :  دو دستگاه ساختمان خوابگاه دانشكده الهيات ميبد كه يكي ازآنها تكميل و ساختمان دوم كه 300 ميليون تومان ازمصوبات سفردوم هيت دولت به آن اختصاص يافته است ؛   با زيربناي 1100 مترمربع دردو طبقه 90 درصد پيشرفت دارد و  تا 45 روزديگربه بهره برداري مي رسد .

همچنين اين 2 ساختمان بالغ بريك ميلياردو يك صد ميليون تومان هزينه دربرداشته است كه بقيه اين هزينه ازسوي خيرين تامين شده است .

درادامه بخش MRI بيمارستان امام جعفرصادق كه با هزينه يك ميلياردو 800 ميليون تومان و با اشتغال 40نفرازدكترو پرستارراه اندازي شده است 400 ميليون تومان ازمصوبات هيت دولت به آن اختصاص يافته است كه هنوز جذب نشده است .

دربخش اعصاب و روان بيمارستان امام جعفرصادق (ع) نيزكه ازسال 1384 آغازشده است 600ميليون تومان ازمصوبات سفردوم هيت دولت پرداخت شده است و كل هزينه بالغ بريك ميلياردو 400 ميليون تومان برآورد شده است كه بقيه اين هزينه ازطرف خييري تامين شده و با پيشرفت 90 درصد درآبانماه به بهره برداري مي رسد .

آدرس کوتاه :