فرماندارميبد

قاچاق كالا وارزموجب ركود وبيكاري مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندارميبد درنشستي فلسفه شكل گيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز را صيانت وتقويت بنيادهاي اقتصادي جامعه خواند وافزود: ورود كالاهاي قاچاق وبي كيفيت ازمرزهاي كشوربه داخل موجب شكوفايي اقتصاد كشورهاي بيگانه وركود وبيكاري وتورم اقتصاد داخلي مي شود.
فرماندارميبد

رجايي با بيان اينكه تحريم وقاچاق كالا وارزنقش مهمي درتورم اقتصاد كشورداشته است تصريح كرد : دكترين اقتصاد بايد برنامه هاي اثرگذاري را دربرابرچالش هاي اقتصادي كه دشمنان براي ما طراحي كرده اند به كاربگيرند وموجب ثبات ورونق بازارواشتغال شوند.

آدرس کوتاه :