معاون فرماندار ميبد :

فضاي رقابت در عرصه حمل و ميني بوس راني در ميبد بيشتر مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : مهندس فلاح با اشاره به جلسات برگزار شده در سال گذشته در خصوص حمل و نقل مسافرين توسط شركتهاي ميني بوس راني مقرر گرديده بود كه فضايي ايجاد شود كه اين امور به صورت انحصاري اداره نشود و در اين ارتباط شركتهايي ميني بوس راني ميبد به سه شركت افزايش پيدا كردند .
معاون فرماندار ميبد :

 

وي در خصوص شركتهاي حمل و نقل اضافه كرد در حال حاضر شركتهاي غزال سير ، صداقت سير و سادات سير در شهرستان فعال مي باشند و اين شركتها در سال گذشته تعهداتي داشتند مبني بر قانون گرايي و در اين خصوص هرگونه نرخ گذاري در راستاي هماهنگي توسط شوراي شهر ، شوراي حمل و نقل مصوب شود و فرمانداري نيز تأئيد نمايد .
معاون فرماندار در خصوص ويژگيهاي اين طرح بيان داشت : وضع چنين قانوني  بازار رقابت  را داغ و در بخش خدمات رساني نيز شاهد تحول بوده و خواهيم بود .
فلاح از ديگر ويژگيهاي تكثر شركتهاي حمل و نقل شهري را تشكيل بانك اطلاعاتي  براي رانندگان ، صدور كارت تردد سازمان حمل و نقل ، و تصميم گيري براي ماشينهاي خارج از محدود فعاليت شركتها  كه مي بايست تحت پوشش يكي از اين شركتها قرار بگيرند دانست  .
وي در پايان با اشاره به نتايج اين جلسه گفت : مهمترين هدف اين جلسه دعوت به قانون گرايي وبهينه سازي شركتهاي حمل و نقل درون شهري بود  .  
آدرس کوتاه :