فرماندار ميبد بر تخصصي شدن صندوقها ي حمايتي و موسسات محلي تاكيد كرد

فرماندار ميبد بر تخصصي شدن صندوقها ي حمايتي و موسسات محلي تاكيد كرد


فرماندارميبد درجلسه شوراي مشاركت مردمي بهزيستي درجمع اعضاء اين شورا برتخصصي شدن صندوقهاي حمايتي و موسسات محلي تاكيد كرد .
فرماندار ميبد بر تخصصي شدن صندوقها ي حمايتي و موسسات محلي تاكيد كرد

محمدرضا رجايي افزود : تشكيل بانك اطلاعات و شناسايي نيازمندان ، مانع ازموازي كاري و بهترشدن خدمات دهي مي گردد.

رئيس اداره بهزيستي نيزبا اشاره به آمار11ماه گذشته ، ازكاهش مشاركت هاي مردمي دررفع نيازهاي مستمندان خبرداد و افزود : درحال حاضراداره بهزيستي اولويت خود را درمسكن نيازمندان قرارداده است و 44 واحد ازپروژه مسكن 80 درصد پيشرفت داشته است .

اعضاء شوراي مشاركت هاي مردمي بهزيستي دراين جلسه براعتماد سازي و شفافيت فعاليت دستگاه ها تاكيد كردند .

درپايان اين جلسه به چند نفرازاعضاء اين شورا به رسم ياد بود ، لوح تقديراهداء شد.

آدرس کوتاه :