فرماندارميبد : شوراي مبارزه با مواد مخدربه طورجدي وارد عمل شود

فرماندارميبد : شوراي مبارزه با مواد مخدربه طورجدي وارد عمل شود


شوراي مبارزه با مواد مخدربا حضورفرماندارميبد ، مسئول ستاد مبارزه بامواد مخدراستان ، و اعضاء اين شورا درفرمانداري ميبد تشكيل شد .
فرماندارميبد : شوراي مبارزه با مواد مخدربه طورجدي وارد عمل شود

فرماندارميبد دراين جلسه تاكيد كرد : شوراي مبارزه با مواد مخدربه طورجدي وارد عمل شوند .

محمد رضا رجايي با اشاره به ترفندهاي دشمنان درتخريب جامعه جوان كشورمان گفت : متاسفانه دشمنان هرروزبا برنامه ها و طرح هاي جدي سعي دارند جوانان ما را ازپيشرفت هاي علمي و فناوري دورنگه دارند و سوداگران مرگ و قاچاق چيان هم به شكل هاي گوناگون مواد مخدررا به را حتي درسطح جامعه توزيع مي كنند كه گاها حتي بسياري ازمسئولين نيزدرتشخيص اين مواد عاجزند.

حيدري مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدراستان دراين جلسه آمادگي اين ستاد را درخصوص آشنايي مسئولان با انواع مواد مخدرو آسيب هاي آن اعلام كرد .

اعضاء شوراي مبارزه با مواد مخدرنيزدراين جلسه پيشنهاد عملياتي خود را درخصوص كنترل درتوزيع و فروش مواد مخدرارائه دادند و بهترين راهكاررا دراين زمينه فرهنگ سازي و ارائه فيلم هاي مستند درسطوح سني مختلف به خانواده ها دانستند .

آدرس کوتاه :