فرماندارميبد : شهرداري براي حل مشكل ترافيك شهرتدبيرعلمي جدي تري به كارگيرد

فرماندارميبد : شهرداري براي حل مشكل ترافيك شهرتدبيرعلمي جدي تري به كارگيرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد دراولين جلسه كارگروه فرعي آموزش شوراي ترافيك گفت : ترافيك شهرستان ميبد نگران كننده است
فرماندارميبد : شهرداري براي حل مشكل ترافيك شهرتدبيرعلمي جدي تري به كارگيرد

رجايي افزود: بيشترخيابانهاي شهرستان ميبد نظيرخيابان سلمان فارسي ، خيابان امام ، مهرجرد ومحمودآباد پاسخگوي حجم بارترافيكي نيست وشهرداري بايد دربحث مديريت جامع حمل ونقل شهرستان وحل مشكل ترافيك تدبيرعلمي جدي تري را بكارگيرد

وي كارفرهنگي ورعايت احترام به قانون را ازعوامل كاهش تصادفات درميبد بيان كرد وافزود : دراين راستا بايد آموزش هاي مناسبي ازسوي دستگاههاي فرهنگي وراهنمايي ورانندگي به مردم  داده شود
تشكيل اتاق ترافيك درمدارس جهت آموزش دانش آموزان ، برگزاري همايش آموزشي براي كارمندان ومربيان، احداث پارك آموزشي ترافيك ، ارائه آمارتلفات وتصادفات ، تكميل وتجهيزمدرسه ترافيك ، اعمال قانون ازسوي پليس راهنمايي ورانندگي ، اصلاح چراغ قرمزواصلاح سرعت گيرها بخشي ازمباحثي بود كه دراين جلسه برآنها تاكيد شد
آدرس کوتاه :