فرماندارميبد درنشست با هيات هاي مذهبي به برنامه ريزي درست وچشم اندازمشخص تاكيد كرد

فرماندارميبد درنشست با هيات هاي مذهبي به برنامه ريزي درست وچشم اندازمشخص تاكيد كرد


فرماندارميبد درنشست با با هيات هاي مذهبي ، دربررسي مسائل و مشكلات هيات هاي مذهبي شهرستان ميبد اظهارداشت: بايد مشكلات شهرستان درراستاي هدف خاصي دنبال شود و دراين راستا با برنامه ريزي درست و چشم اندازمشخص بايد پيش رفت .
فرماندارميبد درنشست با هيات هاي مذهبي به برنامه ريزي درست وچشم اندازمشخص تاكيد كرد

محمد رضا رجايي درجمع هيات هاي مذهبي ميبد همچنين براجراي برنامه هايي با بعد فرهنگي و اجتماعي تاكيد كرد و افزود :   با توجه به اينكه در دولت دهم هم، درزمينه هاي فرهنگي كارهاي خوبي درحال انجام است ؛ بايد به نحوي دراين خصوص ، مسائل وموانع برداشته شود و دردستوركارفرمانداري نيزقرارگيرد .

لازم به ذكراست دراين نشست ، هيات هاي مذهبي براي حل مشكلات ومسائل دراين خصوص  ، خواستاراختصاص مكان مناسب براي برگزاري مراسم هاي مذهبي شدند .

آدرس کوتاه :