فرماندارميبد : درخصوص گسترش وسيع مواد مخدرصنعتي و تنوع آن درجامعه هشدارداد

فرماندارميبد : درخصوص گسترش وسيع مواد مخدرصنعتي و تنوع آن درجامعه هشدارداد


با حضورفرماندارميبد ، اولين جلسه شوراي هماهنگي ستاد مواد مخدردرسالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد.
فرماندارميبد : درخصوص گسترش وسيع مواد مخدرصنعتي و تنوع آن درجامعه هشدارداد
محمد رضا رجايي دراولين جلسه شوراي هماهنگي ستاد مواد مخدردرسال همت مضاعف و كارمضاعف ، درخصوص گسترش وسيع مواد مخدرصنعتي درجامعه و همچنين تنوع آن هشداردارد .
وي ازمسئولين ارگانهاي ذيي ربط خواست با تدوين برنامه هاي كاربردي خانواده ها را با اين خطربزرگ آشنا كنند .
فرماندارميبد تاكيد كرد : اگرساختارخانواده ها درجامعه به خطربي افتد جامعه به سمت فروپاشي پيش خواهد رفت . و برهمين اساس وظيفه قانوني وشرعي ايجاب مي كند كه دراين راستا طراحي وراهبرد هاي دقيقي جهت كاهش نگراني ها انجام گيرد .
رجايي از گسترش مواد مخدردربين دانشجويان نيز ابرازنگراني كرد و افزود : دانشگاهها بايد برنامه هاي مبتني برپيشگيري دربين دانشجويي را اجرا كنند .
آدرس کوتاه :