فرماندارميبد درجلسه ستاد احياء امربه معروف ونهي ازمنكرگفت: جامعه با توسعه متوازن متحول مي شود

فرماندارميبد درجلسه ستاد احياء امربه معروف ونهي ازمنكرگفت: جامعه با توسعه متوازن متحول مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،فرماندارميبد درجلسه ستاد احياء امربه معروف ونهي ازمنكركه در محل فرمانداري تشكيل شد برآشنايي جوانان با نقش امربه معروف درحفظ واحياء فرهنگ ديني درجامعه تاكيد كرد وافزود :
فرماندارميبد درجلسه ستاد احياء امربه معروف ونهي ازمنكرگفت: جامعه با توسعه متوازن متحول مي شود

فرماندارميبد درجلسه ستاد احياء امربه معروف ونهي ازمنكربرآشنايي جوانان با نقش امربه معروف درحفظ واحياء فرهنگ ديني درجامعه تاكيد كرد وافزود : بايد مسئولين فريضه امربه معروف ونهي ازمنكر را بعنوان مهمترين دغدغه خود دردستوركارخود قراردهند

رجايي  با بيان اينكه قيام عاشوراي اباعبدالله الحسين (ع) برمبناي امربه معروف و نهي ازمنكربود تاكيدكرد : بي توجهي به اين رسالت مهم بنيانهاي خانواده را متزلزل مي كند و آموزش وپرورش ومراكزعالي بايد با حضورپررنگ ، جوانان را با نقش امربه معروف ونهي ازمنكرآشنا كنند
رجايي با بيان اينكه گاهي احساس مي شود مسئولين به توسعه اقتصادي جامعه بيشترازتوسعه فرهنگي توجه دارند افزود : جامعه با توسعه متوازن متحول مي شود و توسعه فرهنگي نقش مهمي درهمه مسائل جامعه دارد
آدرس کوتاه :