فرماندارميبد دربازديد ازشركت مي سان :

فرماندارميبد دربازديد ازشركت مي سان :


با حفظ وحدت درهيت مديره جديد مي توان اين شركت را ازبحران خارج كرد
فرماندارميبد دربازديد ازشركت مي سان :

فرماندارميبد دربازديدازشركت لبنياتي مي سان آمادگي خود را دراحيا شركت براي خروج ازبحران اعلام كرد و افزود:ظرفيت تعريف شده وتكنولوژي مدرن موجود درشركت لبنياتي مي سان مي تواند براي صنعت شهرستان مفيد واقع شود .

محمد رضا رجايي با اشاره به وضع كنوني شركت مي سان ، ضعف مديريتي و عدم نظارت را عامل اصلي ناموفق بودن شركت بيان كرد وتاكيد كرد : با مطالعه وبررسي نقاط ضعف گذشته شركت و با حفظ وحدت درهيت مديره جديد مي توان اين شركت را ازبحران خارج كرد.

فرماندرميبد با اعلام آمادگي درحمايت ازشركت لبنياتي مي سان ميبد براي خروج ازبحران، حمايت و كمك فلاح زاده استانداريزد را بسياربا اهميت دانست .

وي ارائه گزارش كارشناسي ، توجيه كامل ازروند شركت ، اهميت اين شركت درتوليد لبنيات و نقش آن درسلامت جامعه ، چگونگي اجراي برنامه ها و نيازها ازسوي شركت مي سان به مسئولين و دستگاههاي اداري استان و شهرستان را خواستارشد و افزود : با كمك و حمايت استانداراين موضوع بررسي و براي پي گيري به وزارت ارسال مي گردد .

محمد رضا رجايي همچنين اعلام كرد : حتما درجلسه شوراي تامين به همكاري دادستان و دستگاه اداري نسبت به حل مشكل شركت مي سان تاكيد مي كند .

اعضاء هيت مديره جديد شركت مي سان مصمم اند درصورت حمايت هاي مسئولين اين شركت را دركمترازيكسال به بهره برداري برسانند .

 دراين بازديد اعضاي هيت مديره شركت ازفرماندارميبد خواست تا با بررسي مشكل شركت دركميته بحران و با درنظرگرفتن سرمايه درچرخش جديد و همچنين با درخواست مهلت ازدادگستري درجلسه شوراي تامين در خارج كردن تجهيزات و ماشين آلات اين شركت ازتوقيف ، درحل مشكلات كمك كنند .

گفتني است ؛ به نظراعضاي هيت مديره جديد ، شركت لبنياتي مي سان با حمايت مسئولين مي تواند درشرايط موجود ، با توجه به بحث سرانه لبنيات دركشور، فضاي تنوع و توليد علاوه برمنظقه يزد ، استانهاي همجواررا نيزپوشش دهد .

آدرس کوتاه :