فرماندارميبد خواستارتامين برق فازدوم مسكن مهرميبد شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي كه با حضورصحتي مديرعامل شركت توزيع برق استان يزد درفرمانداري ميبد برگزارشد؛ محمدرضا رجايي فرماندارميبد خواستارتامين برق فازدوم مسكن مهرميبد ، مسكن مهراداره بهزيستي و روشنايي بلوارهاي آيت الله حائري وميرشمس الحق شد

رجايي درادامه با اشاره به توسعه بخش كشاورزي ومجتمع هاي گلخانه اي وتوسعه صنعت شهرستان ميبد ازجمله منطقه ويژه اقتصادي وشهرك هاي ناحيه 2 و شهرك صنعتي شمس آباد گفت : درچشم اندازتوسعه صنعتي وكشاورزي ميبد نيازبه تامين زيرساختهاي صنعتي وكشاورزي در شهرستان داريم كه بايد استان نسبت به تامين اين زيرساخت ها ذهنيت مثبت داشته باشد

صحتي مديرعامل شركت توزيع برق استان يزد هم  دراين جلسه حل مسائل ومشكلات برق مسكن مهررا ازالويت هاي اين شركت دانست وافزود : خوشبختانه دربرق رساني به مسكن مهرشهرستان ميبد وروشنايي جاده دسترسي به آن هيچ مشكلي وجود ندارد
مديرعامل شركت توزيع برق استان يزد همچنين درخصوص تامين برق مسكن مهربهزيستي هم گفت : پس ازدرخواست اداره بهزيستي نسبت به تامين برق مسكن مهربهزيستي،  يك سوم هزينه هاي تامين برق مسكن مهررا شركت به عهده مي گيرد و مابقي درتعهد فرمانداري و بهزيستي انجام مي گيرد
آدرس کوتاه :