فرماندارميبد به طورسرزده ازاداره تبليغات اسلامي شهرستان ميبد بازديد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي دراين بازديد پس ازجوياي وظايف وفعاليت هاي هريك ازبخش هاي اين اداره برتكريم ارباب رجوع ، ايجاد زمينه هاي مطالعه وبهره گيري ازظرفيت هاي كتابخانه اين اداره و برگزاري كلاس هاي قرآني واوقات فراغت تاكيد كرد

رجايي تاكيد كرد : امورفرهنگي اين اداره گزارشي ازارزيابي برگزاري كلاس ها وفعاليت ها را تهيه وبه فرمانداري ارسال نمايد

گفتني است : سهميه شهرستان ميبد دراين بخش 9 كلاس بوستان فرهنگي و3 كلاس درزمينه هسته هاي جوان ومجموعا 12 كلاس است كه به گفته حجت الاسلام طباطباي رئيس اداره تبليغات اسلامي ميبد دركناراين كلاس ها كلاس هاي حفظ وقرائت قرآن وجود دارد وپيش بيني مي شود تعداد اين كلاس ها به يكصد كلاس برسد
آدرس کوتاه :