فرماندارميبد برگازرساني به روستاي اشنيزتاكيد كرد

فرماندارميبد برگازرساني به روستاي اشنيزتاكيد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، دربازديدي كه فرماندارميبد ، بخشدارمركزي ومديران ادارات بنياد مسكن ، جهادكشاورزي ، منابع طبيعي و دهياران ازروستاي اشنيزداشتند فرماندارميبد برگازرساني به اين روستا تاكيدكرد
فرماندارميبد برگازرساني به روستاي اشنيزتاكيد كرد
قاسمي بخشدارمركزي ميبد هم  دراين بازديد احداث شهرك مسكوني جوانان روستايي ، احداث پارك روستايي وتجهيزورزشي وپاركي و سرويس عمومي را ازنيازهاي اين روستا برشمرد وخواستارحمايت مسئولين ادارات دراين زمينه شد

گفتني است 25 خانواردرروستاي اشنيززندگي مي كنند

آدرس کوتاه :