فرماندارميبد : برجهت دهي خشك پزي ها به سمت آزاد پزي تاكيد كرد

فرماندارميبد : برجهت دهي خشك پزي ها به سمت آزاد پزي تاكيد كرد


فرماندارميبد درجلسه تعزيرات آرد ونان ، برآناليزقيمت ها، مشكل طولاني بودن صف نانوايي ها ، رعايت بهداشتي درنانوايي ها ،و جهت دهي خشك پزي ها به سمت آزاد پزي تاكيد كرد .
فرماندارميبد : برجهت دهي خشك پزي ها به سمت آزاد پزي تاكيد كرد

درجلسه ايي كه با حضورفرماندارميبد ، مسئولين غله استان و شهرستان ، بازرگاني و تعزيرات آردو نان ،  درفرمانداري ميبد تشكيل شد؛ فرماندارميبد با اشاره به مشكلات موجود درنانوايي هاي شهرستان ميبد ،  برآناليزقيمت ها ، طولاني بودن صف هاي نانوايي ها ، رعايت بهداشت ،جهت دهي خشك پزيي ها به سمت آزاد پزي تاكيد كرد .

همچنين دراين جلسه به درخواست تعدادي ازنانواهاي شهرستان كه مشكلات خود را كتبا به فرمانداري ارائه داده بودند پاسخ داده شد .
آدرس کوتاه :