فرماندارميبد برتسريع درتكميل تاسيسات فاضلاب مسكن مهرتاكيد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد دربازديد ازفازدوم مسكن مهر برتسريع درتكميل واحدهاي فازدوم وهمچنين تكميل تاسيسات فاضلاب مسكن مهرتاكيد كرد

رجائي همچين درادامه با مشاهده وضعيت نامناسب ساخت وسازمدرسه 6 كلاسه مسكن مهربه شدت اظهارگلايه كرد وتصريح كرد : پيمانكاران وناظران اين پروژه ها بايد نظارت ودقت بيشتري به خرج دهند و ازهدررفت بيت المال جلوگيري كنند

فازدوم مسكن مهرشهرستان ميبد با 75 واحد در5 بلوك  وبا پيشرفت فيزيكي 70 درصد درحال احداث است كه عمليات اجراي اين واحدها مدت دوهفته است به علت عدم تامين بودجه ازسوي شركت تعاوني به پيمانكاربه تعطيلي كشيده شده است
براي احداث فازدوم مسكن مهرشهرستان ميبد تاكنون بالغ بريك ونيم ميليارد تومان هزينه شده است كه تنها 840 ميليون تومان به پيمانكارپرداخت شده است

به گفته فياضي مديرعامل شركت تعاوني مسكن ميبد   پيمانكاراين واحدها اعلام كرده است درصورت پرداخت 300 ميليون تومان از600 ميليون تومان باقي مانده حاضراست فازدوم را تا عيد سال جاري تكميل و تحويل دهد

آدرس کوتاه :