فرماندارميبد:ازپروژه داروسازي دي بازديد كرد

فرماندارميبد:ازپروژه داروسازي دي بازديد كرد


در بازديدي كه فرماندارميبد ازپروژه داروسازي دي انجام داد جمعي ازاعضاي هيت مديره پروژه داروسازي دي نيز حضورداشتند.
فرماندارميبد:ازپروژه داروسازي دي بازديد كرد
 فرماندارميبد اجراي اين پروژه درشهرستان ميبد را ازافتخارات و ظرفيت هاي موجود شهرستان ميبد  بيان كرد و افزود : با توجه به نگراني هايي كه درآلودگي زيست محيطي دراستان وجود دارد؛ درصدد ايجاد صنايع پاك درشهرستان هستيم .
محمدرضا رجايي مشكلات اين پروژه را درخصوص تصحيح وادامه بلوارو دسترسي مناسب اين پروژه به كمربندي و ايجاد فضاي مناسب با توجه به بازديدهايي كه ازخارج ازاستان ازاين پروژه انجام مي گيرد مورد توجه قرارداد .
اين پروژه كه در شهرك حسن آباد ميبد قراردارد ،  درحال حاضرمراحل اوليه خود را پشت سرگذاشته وازامكانات آب و برق و گازبرخورداراست و درزميني به مساحت 240 هزارمترواقع شده است .
گفتني است با توجه به پي گيريها وتلاشهاي مجدانه با گشايش اعتبارات و تامين هزينه ها اين پروژه انتظارمي رود دركمتراز2 سال آينده به بهره برداري برسد .
دكترفرخ مهرباني درادامه توضيحاتي را ازچگونگي اجراي پروژه ارائه داد و افزود:  اين پروژه درسه بخش توليد ويال ، كارپول و جامدات فعاليت خود را انجام خواهد داد و نسبت به حساسيت كارهركدام ازمركزآزمايشگاهي جداگانه اي برخوردارخواهد بود .
دكترفتاحي رئيس هيت مديره نيزبا اشاره به پيچيدگي اين صنعت دركشور، پروژه داروسازي دي شهرستان ميبد را اولين پروژه داروسازي درجنوب كشوربيان كرد و ازفرماندارو تمام مسئولين استان و شهرستان درتحقق اين اهداف بزرگ درخواست همكاري وكمك كرد .
آدرس کوتاه :