فرماندارميبد ازيك واحد توليد شوينده درشهرك جهان آباد ميبد بازديد كرد + تصاوير


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندار ميبد از يك واحدتوليد شوينده بازديد كرد

اين واحد  شوينده با زيربناي 3هزارمترمربع دردو سالن مجزا درحال حاضراز70 درصد پيشرفت فيزيكي برخورداراست وتاكنون براي احداث وخريد دستگاهاي خط توليد آن بالغ بريك ميليارد تومان هزينه شده است

اين واحد كه قراراست انواع تايد ، ريكا وشامپو توليد كند وزمينه اشتغال 25 نفررا درشهرستان ميبد فراهم نمايد با مشكل سرمايه درگردش مواجه است
 

      

آدرس کوتاه :