فرماندارميبد ازكاشي امين ميبد بازديد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، كاشي امين ميبد درزميني به مساحت 20 هكتاردرحاشيه كمربندغربي ميبد با 12 خط توليد ازسال 1388 آغازشده است ودرحال حاضراز60 درصد پيشرفت فيزيكي برخورداراست

با اراه اندازي اين واحد روزانه 40 هزارمترمربع كاشي كف وبدنه به توليد كاشي شهرستان ميبد افزوده ميشود و زمينه اشتغال 600 هم فراهم مي شود

اين واحد دردوفازدرحال اجراست و اوايل سال 92 به بهره برادري مي رسد
آدرس کوتاه :