فرماندارميبد ازشركت تعاوني دهياري هاي شهرستان ميبد بازديد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي فرماندارميبد وبخشدارمركزي ازساختمان اداري ، امورساخت وسازروستايي ،حسابداري ، ناظرفني وبايگاني شركت تعاوني دهياري هاي شهرستان ميبد بازديد وازتلاش هاي كاركنان اين شركت قدرداني كرد

فرماندارميبد همچنين درادامه دربازديد ازازروند پيشرفت پروژه واحدهاي توليدي وخط توليد موزائيك ويبره اي شركت تعاوني دهياري هاي ميبد ، براحداث واحدهاي توليدي درجهت ايجاد درآمد پايداردهياري ها تاكيد كرد

با راه اندازي اين واحد توليدي زمينه شغلي 12 نفرفراهم مي شود و سالانه يكصد مترمربع انواع موزائيك و 300 هزارعدد انواع سنگ جدول را توليد خواهد كرد
بازديد ازاجراي پارك فردوسي شهرك امام جعفرصادق (ع) ، ساماندهي ورودي روستاي حجت آباد ، ساماندهي خيابان اصلي روستاي محمدآباد ومحوطه تاريخي روستا ، ساماندهي پارك وبلوارورودي ركن آباد ازديگربخش هايي بود كه فرماندار ميبدازاين بخش ها  بازديد و بركيفيت اجراي پروژه هاي عمراني روستاها ونظارت مستمرتاكيد كرد

فرماندارميبدهمچنين خواستارتوجه بيشتربه مسائل مالي وبودجه دهياري ها ، ايجاد منابع درآمدي پايداردهياري ها ، جلوگيري ازسرگرداني ارباب رجوع دراموراداري درخصوص ساخت وسازو اهميت به فضاي سبزروستاها تاكيد كرد

آدرس کوتاه :