فرماندارميبد ازدو واحد توليدي درشهرك صنعتي جهان آباد ميبد بازديد كرد

فرماندارميبد ازدو واحد توليدي درشهرك صنعتي جهان آباد ميبد بازديد كرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد،فرماندارميبد از واحد توليدي پوليكا و يك واحد توليدي كاشي درشهرك صنعتي جهان آباد بازديد كرد .
فرماندارميبد ازدو واحد توليدي درشهرك صنعتي جهان آباد ميبد بازديد كرد

گفتني است واحد توليدي پوليكا با زيربناي 1250 مترمربع و توليد لوله هاي سخت PVC و با زمينه اشتغال 15 نفردرحال حاضربه علت مشكل سرمايه درگردش به حالت تعطيلي درآمده است و درصورت تامين اعتباربالغ بر700 ميليون تومان مجددا راه اندازي مي شود .

همچنين دراين بازديد مشكل مالياتي  و استمهال درپرداخت 400 ميليون تومان وام بانكي يك واحد توليد كاشي با حضورفرماندارميبد بررسي شد .
آدرس کوتاه :