فرماندارميبد ازدرمانگاه تامين اجتماعي ميبد بازديد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجائي فرماندارميبد دربازديد سرزده ازدرمانگاه تامين اجتماعي ضمن قدرداني از زحمات كاركنان اين مركزبرارائه خدمات خالصانه وبه هنگام به مردم تاكيد كرد

فرماندارميبد با اشاره به آغازفصل پاييزوسرماي زمستان وشيوع بيماري هاي ويروسي گفت : درمانگاه بايد بيش ازاين درتامين امنيت سلامت مردم وجامعه گام بردارد

خرابي سيستم راديولوژي ، كمبود پزشك عمومي براي ويزيت بيماران و نبود برخي ازداروها ازعمده مشكلات اين درمانگاه بود كه نارضايتي هاي مردمي را درماههاي اخيربه دنبال داشت و فرماندارميبد با مراجعه به بخش هاي مختلف آزمايشگاه ، پزشكان عمومي ، داروخانه وپذيرش خواستاررفع اين مشكلات شد
آدرس کوتاه :