فرماندارميبد ازدانشكده خبربازديد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمد رضا رجائي فرماندارميبد از كتابخانه ، كارگاه ، كلاس هاي درس ، اتاق بايگاني پرونده ها ، سايت كامپيوتروبخش هاي آموزشي وپژوهشي دانشكده خبرشهرستان ميبد بازديد كرد

رجائی دراين بازديد برتوسعه رشته ها ، ارائه خدمات مناسب به دانشجويان ، بهره گيري ازاستاتيد مجرب ، توجه به زيرساخت هاي ساختماني و پي گيري ساختاراين دانشكده درسطح كشورتاكيد كرد

علي محمد گل محمدي هم با ارائه گزارشي ازفعاليت اين دانشكده تا كنون خواستارتعامل وهمكاري مسئولين شهرستان درارتقاء شاخص هاي رشد دراين دانشكده شد
سرپرست دانشكده خبرميبد همچنين گفت : كتابخانه اين دانشكده خالي ازمنابع وكتابهايي است كه دانشجويان بتوانند ازآن بهره مند شوند
87 نفردانشجو دردو رشته پودماني روابط عمومي وخبرنگاري ويك رشته ترمي عكاسي خبر دردانشكده خبرشهرستان ميبد مشغول تحصيل اند
آدرس کوتاه :