فرماندارميبد ازخوابگاه دانشجويان خواهران مجمتع آموزش عالي شهرستان ميبد بازديد كرد

فرماندارميبد ازخوابگاه دانشجويان خواهران مجمتع آموزش عالي شهرستان ميبد بازديد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي دراين بازديد با تسليت شهاد بانوي دوعالم حضرت صديقه طاهره (س) دانشجويان را به نظم وانظباط و تلاش دررسيدن به موفقيت هاي تحصيلي توصيه و مسائل ومشكلات آنان را بررسي كرد
فرماندارميبد ازخوابگاه دانشجويان خواهران مجمتع آموزش عالي شهرستان ميبد بازديد كرد

گفتني است : 600 نفردرمجتمع آموزش عالي شهرستان ميبد دررشته هاي علوم قرآني ، ايران شناسي و دردو رشته كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل هستند و 200 نفرازخواهران هم درخوابگاه دانشجويي اين مجتمع ساكن مي باشند

آدرس کوتاه :